ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναπροκήρυξη της Θέσης «Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ»
16.08.2017

Η Θέση επαναπροκηρύσσεται με διαφοροποιήση των απαραίτητων προσόντων.