ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

8th Cyprus Jazz & World Music Showcase 2021
16.09.2021

Η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των συγκροτημάτων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από ένα
εκπρόσωπο εκ μέρους των διοργανωτών Θεάτρο Ριάλτο και Πολιτιστικές υπηρεσίες ΥΠΠΑΝ, και τον Διαχειριστή του Κέντρου Μουσικής
Πληροφόρησης. Ο αριθμός των μουσικών σχημάτων δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ (8).