ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις για παροχή φοιτητικού επιδόματος για το έτος 2018-2019
05.11.2019

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτές για να είναι αποδεκτή η υποβολή/παραλαβή τους.