ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναπροκήρυξη της Θέσης “Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ”
16.08.2017

Η Θέση επαναπροκηρύσσεται με διαφοροποιήση των απαραίτητων προσόντων.