ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικύρωση Μη Τυπικής και ΄Ατυπης Μάθησης στην Κύπρο: Χαρτογράφηση, Πρακτικές, Σχεδιασμός
19.12.2017

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση της χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο αναφορικά με τους μηχανισμούς επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, η οποία εκπονήθηκε από τον οργανισμό EEA Group που αποτελεί τον Ανάδοχο Φορέα του Έργου.