ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο: Παρουσίαση και Διαβούλευση
21.05.2018

Το Συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Θέσπιση μηχανισμών επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.