ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

50 Χρόνια Κυπριακής Εστίας

Όσα µέλη της Κυπριακής παροικίας και φίλοι της Κύπρου επιθυµούν να συµµετέχουν, καλούνται να επικοινωνήσουν µέχρι τις 28 ∆εκεµβρίου 2016 στο email: eke.attiki@gmail.com

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 /
έως 28.12.2016