ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Personal Testimony

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρείς ενότητες. Η πρώτη, "Comrade Juliana" (Σύντροφος Τζουλιάνα), είναι διήγημα βασισμένο σε αφήγηση πραγματικών γεγονότων του Φώτη Παρνασσιώτη (φευδώνυμο του Δήμου Τσόκα, συζύγου της συγγραφέως).

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony

Personal Testimony