ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
14.11.2017

Για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
Επτά (7) θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4997 – ημερ. 30/12/2016).  15 θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5056 – ημερ. 11/08/2017).