ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015
30.01.2017

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 και της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου.