ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφορά Διαδικτυακού Προγράμματος Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαοδευτικών
30.11.2020

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσφέρει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας και καλύπτει, επίσης, πτυχές της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού.