ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ιταλίας
06.07.2021

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσφερόμενες υποτροφίες, καθώς επίσης, και για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να μελετήσουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη συνημμένη προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).