ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες του Ινδικού Εθνικού Συμβουλίου
27.01.2021

Λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, κ.ά. βρίσκονται δημοσιευμένες στις ιστοσελίδες: https://natboard.edu.in, https://nbe.edu.in.