ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στη Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιση ΜΙΕΕΚ
11.07.2018

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας www.moec.gov.cy του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. Οι αιτήσεις εισδοχής θα µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέχρι και την Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι, ενώ η προσκόµιση του φακέλου µε τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές µέχρι τις 12:00 της ίδιας ηµέρας.